• Beleid

    Het Bestuur bewaakt in haar dagelijkse werkzaamheden het beleid van de vereniging. Het beleidsplan is opgesteld met input van trainers, coaches, vrijwilligers en het bestuur en wordt doorgaans elk 3-4 jaar geactualiseerd. Het beleidsplan werkt met acht thema's. Binnen deze thema's zijn vervolgens doelstellingen en middelen benoemd.

    Het beleidsplan wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering en beschrijft de lijn die de vereniging de komende jaren met al haar leden wil gaan volgen. De kernwaarden van de vereniging staan hierbij centraal. Naast het beleidsplan zijn er beleidsuitvoeringen vastgesteld voor de diverse commissies. Deze beleidsuitvoeringen beschrijven de taken, verantwoordelijkheden en doelstellingen van de commissies van de vereniging.

    Het bestuur werkt op dit moment aan het actualiseren van het beleidsplan voor de periode 2020-2023. Na vaststelling van de ALV in september/oktober 2020 zal het beleidsplan inclusief onderliggende uitvoeringsdocumenten worden gepubliceerd.